Thanh toán qua kênh trung gian - Payoo


THANH TOÁN QUA WEBSITE

Bước 1: Truy cập website WWW.paybill.com.vn hoặc www.payoo.com.vn chọn Dịch vụ/thanh toán hóa đơn

Bước 2: Chọn Nước/Miền Nam/Cấp nước Phú Mỹ

Bước 3: Nhập “mã khách hàng” và “Mã xác nhận” – chọn tiếp tục

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán